Economia

               Economia
Configuraţia terenurilor, izolarea impusă de relief, clima zonei, terenurile sărace, fărâmiţate, şi foarte dispersate, sunt factorii care au obligat la practicarea unei economii mixte de tip pastoral-agrar.
Prin urmare comuna Cupşeni are o economie prediminant agrară, celelalte sectoare economice fiind nereprezentative la nivelul comunei.
In perioada de după 1990 au început să apară şi să se diversifice la nivel de comună şi alte activităţi, în special serviciile, preponderente fiind  cele comerciale. Se înregistrează astfel la nivel de comună un număr de 42 unităţi economice, majoritatea comerciale, din care 4 unităţi sunt de stat şi 38 sunt unităţi particulare. În fiecare din cele 42 de unităţi numărul salariaţilor este sub 10. 
Se înregistrează de asemenea la nivel de comună un număr de 24 persoane fizice autorizate din care marea majoritate lucrează în domeniul construcţiilor şi al tâmplăriei.

               Agricultura
Ca urmare a lipsei unor variante viabile majoritatea gospodăriilor din comună sunt gospodării exclusiv agricole sau preponderent agricole, numărul gospodăriilor neagricole fiind practic inexistent. Cu toate acestea nu există, încă, forme asociative de gospodărire a terenurilor agricole, situaţia fiind datorată atât reticenţelor faţă de aceste forme de gospodărire date de perioada precedentă anului 1989, cât şi desocializării datorate perioadei prelungite de tranziţie.
În tot ceea ce priveşte legumicultura, pomicultura şi viticultura, aceste culturi se fac individual fără a avea un scop de venit ci doar pemntru consumul propriu. Dealtfel perioada scurtă de vegetaţie şi îngheţul târziu nu favorizează asemenea culturi.
Zootehnia este principala ocupaţie a gospodarilor, produsele rezultate fiind valorificate la punctele de colectare a laptelui în număr de 8. Nu există industrie de prelucrare a laptelui, acesta fiind transportat în Baia-Mare, Tg. Lăpuş şi Dej.
După anul l989 conform legii 18/l99l terenurile cooperativizate au reintrat în posesia şi proprietatea celor în drept sau a moştenitorilor acestora. Repartizarea terenurilor pe vechile amplasamente , foamea de pământ şi de proprietate asupra acestuia , numărul mare de proprietari şi moştenitori, au dus la o fărâmiţare excesivă a terenului existănd parcele în satul Libotin şi sub 100 mp. Suprafaţa majorităţii parcelelor se situează între 500 şi 3000 mp.
Această fărâmiţare excesivă a dus la un regres fără precedent în practica agricolă în ceea ce priveşte agrotehnica şi lucrările agricole, agricultura practicată în comună fiind una rudimentară, practicată cu multe decenii în urmă, o agricultură a subzistenţei, slab mecanizată, şi deocamdată fără perspective.
locuitorii comunei deţin în proprietate 99.l0 % din totalul suprafeţei agricole.cetăţenii mai deţin importante suprafeţe de teren agricol, situate în hotarele comunelor învecinate, Lăpuşul Românesc, Cerneşti sau oraşul Tg. Lăpuş, cele mai mari dintre acestea revenind locuitorilor satului Ungureni.

In cadrul comunei Cupşeni majoritatea cetăţenilor deţin între 1 şi 5 ha de teren agricol, ponderea fiind la categoria 3-5 ha. În cadrul gospodăriei proprii fiecare cetăţean îşi lucrează propriul teren, având în cadrul suprafeţei pe care o deţine aproape toate categoriile de folosinţă. Pe suprafaţa deţinută fiecare cultivă cel puţin trei din culturile care se practică în zonă (mai puţin grâu, secară triticale, mai mult cartofi şi porumb). De asemenea fiind şi crescători de animale folosesc un asolament cu leguminoase furajere, şi practică încă cultura în două câmpuri : ţarină şi fâneaţă. Cei cu pământ mai puţin şi care cresc animale mai lucrează şi “în parte”.
De menţionat este numărul redus al persoanelor care deţin suprafeţe mai mari de teren (peste 10 ha numai 3 persoane) şi slabele perspective de asociere a deţinătorilor în vederea practicării unei agriculturi mai performante.

              Dotări agricole 
În ceea ce priveşte dotările agricole nu se poate spune că locuitorii comunei deţin utilajele şi agregatele mecanice necesare pentru buna exploatare a puţinului teren mecanizabil pe care îl are comuna. 
Fărâmiţarea excesivă a terenului agricol şi implicit a celui arabil, dispersia foarte mare a parcelelor, consumurile mari de carburanţi înregistrate la deplasări în gol şi nu în ultimul rând preţurile de achiziţie şi slaba putere de cumpărare a ţăranilor sunt tot atâţia factori care au stat şi mai stau încă în calea aprovizionării şi achiziţionării unor agregate agricole mai performante care să uşureze munca ţăranilor, şi cu ajutorul cărora să se facă o agricultură ceva mai performantă. Deocamdată agricultura este tot cea tradiţională, agricultura care se făcea acum câteva bune decenii, o agricultură grea, bazată pe munca omului şi a animalului, o agricultură într-un cuvînt – neperformantă.
Pe fondul dezvoltării economiei pe baza veniturilor aduse din străinătate de cetăţenii comunei, se înregistrează o mecanizare accelerată a dotărilor pentru agricultură. Se cuvine totuşi să facem precizarea că aceste dotări nu sunt de ultimă generaţie şi ca atare nu vor reprezenta o soluţie pe termen lung pentru o agricultură performantă

               Turismul
Turismul şi în special agro-turismul, în ciuda resurselor naturale bogate şi a complexităţii formelor de relief este un domeniu slab reprezentat în peisajul economic al comunei Cupşeni. Deşi zona poate fi considerată favorabilă pentru dezvoltarea agro-turismului, lipsa puterii financiare a locuitorilor, respectiv starea precară a infrastructurii de bază şi de afaceri face ca investiţiile în domeniu să lipsească cu desăvârşire.

               Silvicultura
Din punct de vedere silvicultural, faţă de alte zone, unde sărăcia a făcut ca pădurile să fie exploatate iraţional, comuna Cupşeni este o zonă unde regimul silvic a fost respectat, deşi, datorită vârstei înaintate, anumite trupuri de pădure necesită o exploatare imediată. Finalizarea punerii în posesie a terenurilor cu vegetaţie forestieră este o preocupare primordială a autorităţilor locale, cu atât mai mult cu cât amenajamentul silvic ce trebuia refăcut în 2007, funcţionează acum sub adendum valabil până în 2008. Odată cu finalizarea punerii în posesie este de strictă necesitate şi efectuarea amenajamentului pe unitatea administrativ-teritorială pentru buna gospodărire a pădurilor în zonă.
Prin colaborarea bună a autorităţilor locale cu organele silvice, respectiv cu Ocolul Silvic Tg. Lăpuş, toate pădurile se află în paza Ocolului Silvic, atât cetăţenii cât şi instituţiile deţinătoare de păduri având întocmite contracte de pază.
Comuna Cupşeni dispune de aproximativ 2100 ha de terenuri cu vegetaţie forestieră, cuprinse în cadrul Ocolului Silvic Tg. Lăpuş, UP II Şatra, în care predomină fagul-78%, carpenul-12%, molidul-4% şi 6% alte specii.