Măsuri pentru dezvoltarea localităţii

Pentru perioada de programare 2007-2013, cu ajutorul atât a fondurilor europene cât şi a eventualelor finanţări guvernamentale am identificat următoarele domenii de acţiune:

INFRASTRUCTURA 
• Înfiinţare de drumuri noi, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local
• Înfiinţarea unui drum de legătură între Cupşeni şi Cavnic
• Înfiinţarea reţelei publice de apă (captare, staţii de tratare, alimentare)
• Amenajarea concomitentă cu drumurile comunale a şanţurilor de scurgere a apelor pluviale, a trotuarelor pentru traficul pietonal şi amenajarea unor staţii acoperite de autobuse. 
• Înfiinţarea reţelei publice de apă uzată (canalizare, staţii de epurare)
• Extinderea reţelei de joasă tensiune şi a reţelei publice de iluminat
• Înfiinţarea reţelei publice locale de alimentare cu gaz
• Investiţii în staţii de transfer pentru deşeuri, echipamente de colectare 
• Investiţii în sistemul de irigaţii a terenurilor agricole
• Investiţii în regularizarea cursurilor râurilor în vederea protejării terenurilor agricole

SERVICII PUBLICE
• Înfiinţarea şi dotarea serviciului local de voluntari pentru situaţii de urgenţă
• Echipamente de salubrizare ale comunei
• Eficientizarea colectării deşeurilor în comună
• Transport public în comună
• Modernizarea sistemului de iluminat public în comună
• Dezvoltarea serviciilor de asistenţă medico-socială adresate persoanelor cu probleme sociale
• Modernizarea unitatilor sanitare publice de interes local
• Modernizarea unităţilor de învăţământ de la nivel local
• Înfiinţarea unui centru de îngrijire a persoanelor vârstnice
• Eficientizarea sistemului de ajutoare sociale 
• Dezvoltarea infrastructurii culturale de la nivel local (cămine culturale, biblioteci, muzee, centre culturale)

AGRICULTURA, ZOOTEHNIA ŞI SILVICULTURA
• Dezoltarea unei industrii de procesare a produselor agricole din industria alimentară (lapte, fructe, legume)
• Sprijinirea iniţiativelor de modernizare a exploataţiilor agricole în funcţie de potenţialul şi necesităţile zonei (ferme de creştere a animalelor, investiţii în sectorul vegetal: plantaţii de pomi fructiferi, plantaţii de fructe de pădure, ciupercării etc)
• Sprijinirea investiţiilor în activităţi de procesare primară a produselor lemnoase
• Utilizarea programelor de finanţare ale UE pentru dezvoltarea activităţilor cu caracter economic
• Amenajarea unei pieţe agrozootehnice 
• Înfiinţarea unei circumscripţii sanitar-veterinare în comună

TURISMUL RURAL ŞI AGROTURISMUL
• Dezvoltarea infrastructurii turistice din zonă
• Promovarea valorilor culturale şi tradiţionale din zonă
• Mediatizarea obiectivelor turistice existente pe raza comunei
• Sprijinirea eforturilor de înfiinţare de unităţi turistice
• Realizarea site-ului comunei, site-uri şi materiale informative pentru promovarea capitalului turistic al zonei
• Parteneriate strategice cu agenţii de turism
• Atragerea turiştilor străini prin promovarea comunei prin înfrăţiri şi colaborări cu comune similare din străinătate şi participarea la diferite târguri şi evenimente specifice
• Fonduri private de vânătoare
• Prezervarea resurselor naturale pentru păstrarea atractivităţii turistice
• Promovarea fondurilor europene în cadrul populaţiei din zonă pentru încurajarea investiţiilor în domeniu
• Concesionări de terenuri pentru investiţii în turism 

DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE NON-AGRICOLE
• Crearea de micro-întreprinderi precum şi dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol, în spaţiul rural;
• Încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de către tineri şi femei;
• Încurajarea activităţilor meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale;
• Reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură.
• Crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală prestate de către micro-întreprinderi.